سخن تازه

گل حکمت

اقتصاد-فرهنگ

 

         زیبایی گم شده در سیاست:

    *دیکتاتوری:

 افراد زورمند،افراد ناتوان را ببردگی گرفته ودر راه شهوات و

 دلخواهی های خود بدون هیچ شرطی استخدام می کنند.بطوریکه

 دسته ضعیف با وجود دل پراز خشم عملا کاری از دستشان برنمی آید.

 

      *خواهران سه قلوی (کاپیتالیسم ودموکراسی ولیبرالیسم):

 تراکم ثروت در دست عده ای وتهی دستی اکثریت وفریب مردم با

 انتخابات واعتراضات قانونی!خیابانی وبیمه ها وبخشش های قیم مآبانه

 (مال برای تسلط وتسلط برای مال)

        *کمونیسم(اشتراکی):

 تقسیم ثروت به بهای سلب آزادی فردی ومالکیت خصوصی،

 در حالی که زندگی وکار بدون شور ونشاط مرگ انسان است!

 وسرگرم کردن مردم با تشریفات وافتخارات کاذب !

      * وامّا اسلام:

 تعدیل ثروت بوسیله ایمان واخلاق ومالیات های اسلامی

 (خمس-زکات-انفاق-نذر-خیرات و...)دوری از بخل وحرص

 وثروت اندوزی بیجا وحرام ، همراه با تشویق فقرا به تلاش  و

 صبر و گرفتن حق خود وپرهیز از ترور وخیانت ونفاق وحسادت.

         * نظر حقیر :

 در جامعه ما که هنوز رشد معنویت به حد لازم نرسیده باید با قدرت

  وراه وکار اجرایی کارآمد ونظارت قوی وزورمند {جلو رشوه ،دزدی ،

 رانت خواری، حرام خواری، گران فروشی وکم فروشی وبد فروشی و

 رفیق بازی در وام ها وسیاسی کاری های رای جمع کنی وسرکار بردن ها

 واز سر کار در کردن های سیاسی وانتخاباتی }را گرفت وگرنه همینطور

 که حالا شل گرفته اند ... می خورند وزمانی بیدار می شوند که دیگر

 غلط کردیم دردی را دوا نمی کند!!!

نظر شما چیست؟