زیبایی همان توازن است

      اعتدال ، جانم ، اعتدال

  اعتدال باعث می شود ما از افراط وتفریط محفوظ باشیم وموزون باشیم.

 وبین قوای نفس ما مثل شهویه وغضبیه ووهمیه سازگاری ووحدت بوجود

 آید وهمه تابع عقل شده نزاع ودرگیری بین آنها نباشد.وما به آرامش و

سعادت برسیم .

 اعتدال در اعضای بدن ما را خوش تیپ وباحسن وجمال می کند.

اعتدال در مزاج وتوازن سردی وگرمی ورطوبت وحرارت بدن

ما را به سلامتی مزاج وحال خوش می رساند .

 اعتدال در حرکات بدن به ما خوش خرامی ،با ناز راه رفتن را می دهد.

 اعتدال در نگاه عشوه ی روح افزا ودر آواز نغمه دلربا می آورد.

 اعتدال در شعروزن آهنگین وروح افزا ودر سخن فصاحت وبلاغت ...

 واما اعتدال در بین قوای نفس (شهویه_غضبیه_وهمیه )به وسیله قوه

 عقل یک وحدت وهماهنگی در روح ما بوجود می آورد که ما را 

 شایسته وآینه ی آن واحد حقیقی کرده ، ونسیم شوق مستی بخش آن طنّاز 

کل را به جان ما اهداء وخاک ما را رد پای آن محبوب می گرداند.

 ودر نتیجه ما را کپی وخلیفه یار می گرداند.

 مجملش گفتم نکردم زان بیان / ورنه هم لب ها بسوزد هم زبان!

 برای کسب چنین اعتدالی به کتاب معراج السعاده ملا احمد نراقی 

 عمل کنید !!!      (نظر دهید . )

/ 0 نظر / 37 بازدید