یاد یار

             سلام دوستان:

     گل روی تو را هرگه کنم یاد  چوبلبل برکشم از سینه فریاد

  زمن مجنون تری کی دیده لیلی  زتو شیرین تری نادیده فرهاد.

 

/ 3 نظر / 36 بازدید
توشنامئیتی

سلام استاد بازم که متفکرانه جواب دادید؟ بازم رفوزه شدم ؟

بحرانی

خوب دیدن آموختنی واکتسابی است یاذاتی ؟ چه بایدکردتابدبینی هاوکج خلقی ها وعصبانیتهابین مردم کمترشود؟ امروزه رذایل همان فضایل شمرده می شوند.وباالعکس.