همخوابی صحیح لطف خداست

مجلس هشتاد و چهارم روز سه شنبه دوازده روز از رجب 368 مانده (امالی شیخ صدوق)

1- رسول خدا بعلى بن ابى طالب چنین سفارش کرد:
اى على چون عروس را بخانه تو آرند وقتى نشست کفش او را بکن و پایش ‍ را بشو و آبش را بدر خانه ات بریز که چون چنین کنى خدا از خانه ات هفتاد هزار رنگ فقر را ببرد و هفتاد هزار رنگ برکت در آن درآورد و هفتاد هزار رحمت بر تو فرو فرستد که بر سر عروس بچرخد تا برکت آن بهر گوشه خانه ات برسد و خدا عروس را از جنون و خوره و پیسى امان دهد که باو رسند تا در آن خانه است و عروس را تا یک هفته از دوغ و سرکه و گشنیز و سیب ترش منع کن ، على گفت یا رسول اللّه چرا او را از این چهار چیز منع کنم ؟ فرمود چون رحم از این چهار عقیم شود و اولاد نیاورد و حصیر کف خانه از زن نازاد به است على گفت چطور سرکه از او منع کند، فرمود چون بر سرکه حائض گردد هرگز پاک نشود بطور کامل و گشنیز حیض را برانگیزد در درون او و زایش را سخت کند و سیب ترش حیض را ببندد و مایه درد شود.
سپس فرمود اى على با زنت اول و میانه و آخر ماه مجامعت مکن که دیوانگى و خوره و گیجى بدو شتابند و بفرزندش ، بعد از ظهر جماع مکن که اگر فرزندى آورید قیچ باشد و شیطان به قیچى انسان شاد است ، نزد جماع سخن مگو که اگر فرزندى شود از گنگى در امان نیست مبادا کسى بفرج زنش بنگرد و باید وقت جماع دیده بر هم نهد زیرا نظر بفرج مایه کورى فرزند است اى على با زنت بعشق زن دیگرى مجامعت مکن که میترسم اگر فرزندى شود مخنث و زن منش و گیج باشد، هر که با زن خود در بستر جنب است قرآن نخواند که میترسم آتشى از آسمان فرود آید و هر دو را بسوزاند، اى على جماع مکن جز آنکه خودت دستمالى داشته باشى و زنت دستمال دیگر با یک دستمال خود را پاک نکنید که شهوت بر شهوت افتد و مایه دشمنى است میان شما و شما را بجدائى و طلاق کشد، ایستاده جماع مکن که کار خرانست و اگر فرزندى شود در بستر بشاشد چون خر که در هر جا بشاشد، در شب فطر جماع مکن که اگر فرزندى شود بسیار بد باشد، در شب عید قربان جماع مکن که فرزند شش انگشت آید یا چهار انگشت ، زیر درخت بار دار جماع مکن که فرزند جلاد و آدمکش و کدخدا آید، در برابر پرتو آفتاب جماع مکن ، مگر با روپوش بر هر دوان که اگر فرزند شود در سختى و فقر باشد تا بمیرد، میان اذان و اقامه جماع مکن که فرزند خونخوار آید اى على چون زنت آبستن باشد بیوضوء با او جماع مکن که فرزند کوردل و بخیل آید در نیمه شعبان جماع مکن که فرزند شوم و با خال چهره آید، در آخر ماه دو روز از آن مانده جماع مکن که فرزند گمرکچى و معاون ظالم آید و جمعى از مردم بدستش هلاک شوند بر سر پشت بامها جماع مکن که فرزند منافق و ریاکار و بدعت گذار آید چون قصد سفر دارى در شب جماع مکن که فرزند ولخرج آید رسول خدا این آیه را خواند (سوره اسراء- 30) براستى مبذرین برادران شیاطین باشند، چون در سفرى رفتى تا سه شب و روز جماع مکن که فرزند معاون هر ظالم بر تو آید، اى على شب دوشنبه ملازم جماع باش که اگر فرزندى آید حافظ قرآن و راضى بقسمت خدا باشد. اى على اگر شب سه شنبه جماع کنى و فرزندى آید پس از شهادت به شهادتین شهادت روزیش باشد و خدا با مشرکانش کیفر نکند و بوى دهانش خوش باشد و رحم دل و با سخاوت و پاک زبان از غیبت و دروغ و بهتان است ، اگر شب پنجشنبه جماع کنى و فرزندى آید حاکمى از حکام گردد یا عالمى از علماء در روز پنجشنبه ظهر هنگام که آفتاب در وسط آسمانست فرزند که آید تا پیر شود شیطان باو نزدیک نگردد و با فهم باشد و در دین و دنیا سلامت روزیش گردد، در شب جمعه باشد و فرزند آید سخنور و گویا و زبان آور شود و در روز جمعه پس از عصر باشد و فرزند آید معروف و مشهور و دانشمند گردد در شب جمعه بعد از نماز عشاء باشد امید فرزندى میرود که از ابدال باشد ان شاء اللّه ، اى على در ساعت اول شب با زنت جماع مکن که اگر فرزندى شود بسا باشد جادوگر و دنیا طلب در آید، اى على این سفارش مرا بیاد نگهدار چنانچه من از جبرئیل نگهداشتم .

/ 0 نظر / 56 بازدید