رمضان ماه ریاضت

دانیال حکمت

سلام:رمضان ماه خدا ست وبهترین کار در این ماه

حفظ جوارح بدن وحفظ روح از گناه است.

 وحفظ شکم  از پر خوری!،حفظ چشم وگوش

 وزبان ازحرام وداشتن روحیه محبت ،ورفتار

خوب ومنطقی همراه با گذشت خصوصا در خانه

 ومحبت در رفتار اجتماعی،یعنی گرفتن رنگ

وبوی الهی در همه امور .ان شاءالله 

/ 0 نظر / 41 بازدید